GIÁ: 120 TRIỆU/ 1 KHÓA/ 1 NGƯỜI

THỜI GIAN: 4 TUẦN/ 2 KỲ

ĐỐI TƯỢNG: GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT, THỢ CHÍNH CAO CẤP 

13/08/2022
icon  100

GIÁ: 120 TRIỆU/ 1 KHÓA/ 2 NGƯỜI

THỜI GIAN: 12 NGÀY/ 4 KỲ

ĐỐI TƯỢNG: GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT ( KÈM 1 THỢ CHÍNH HOẶC 1 THỢ HÓA CHẤT CAO CẤP)

13/08/2022
icon  78

GIÁ: 30 TRIỆU/ KHÓA/ 1 NGƯỜI

THỜI GIAN: 10 NGÀY/ 2 KỲ

ĐỐI TƯỢNG: CHỦ SALON

13/08/2022
icon  84

GIÁ: 30 TRIỆU/ KHÓA/ 1 NGƯỜI 

THỜI GIAN: 10 NGÀY/ 2 KỲ

ĐỐI TƯỢNG: NHÂN SỰ QUẢN LÝ SALON

13/08/2022
icon  45

GIÁ: 4 TRIỆU/ 1 NGƯỜI

THỜI GIAN: 3 NGÀY 

ĐỐI TƯỢNG: THỢ GỘI

13/08/2022
icon  57

GIÁ: 6 TRIỆU/ 1 NGƯỜI

THỜI GIAN: 8 NGÀY

ĐỐI TƯỢNG: THỢ GỘI

13/08/2022
icon  46

GIÁ: 15 TRIỆU/ 1 NGƯỜI

THỜI GIAN: 3 NGÀY

ĐỐI TƯỢNG: GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT, THỢ CHÍNH, THỢ HÓA CHẤT CAO CẤP VỀ MÀU NHUỘM

LƯU Ý: CÓ KỸ NĂNG NHUỘM MÀU CƠ BẢN TIÊU CHUẨN 2 NĂM TRỞ LÊN/ HIỂU SÂU VỀ SẢN PHẨM MÀU NHUỘM/ NẮM RÕ VÀ ĐỌC HIỂU BẢNG MÀU

13/08/2022
icon  76

GIÁ: 12 TRIỆU/ 1 NGƯỜI

THỜI GIAN: 3 NGÀY

ĐỐI TƯỢNG: GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT, THỢ CHÍNH, THỢ HÓA CHẤT CAO CẤP

13/08/2022
icon  43

GIÁ: 10 TRIỆU/ 1 NGƯỜI

THỜI GIAN: 3 NGÀY

ĐỐI TƯỢNG: THỢ HÓA CHẤT, THỢ CHÍNH, GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

13/08/2022
icon  43

GIÁ: 10 TRIỆU/ 1 NGÀY

THỜI GIAN: 5 NGÀY

ĐỐI TƯỢNG: THỢ PHỤ GỘI, THỢ HÓA CHẤT NHẬP MÔN

13/08/2022
icon  26

GIÁ: 7 TRIỆU/ 1 NGƯỜI

THỜI GIAN: 5 NGÀY

ĐỐI TƯỢNG: THỢ CHÍNH, THỢ TẠO KIỂU

13/08/2022
icon  24

GIÁ: 15 TRIỆU/ 1 NGƯỜI

THỜI GIAN: 5 NGÀY

ĐỐI TƯỢNG: GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT, THỢ CHÍNH

13/08/2022
icon  26

GIÁ: 15 TRIỆU/ 1 NGƯỜI

THỜI GIAN: 5 NGÀY

ĐỐI TƯỢNG: GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT, THỢ CHÍNH

13/08/2022
icon  27

GIÁ: 15 TRIỆU/ 1 NGƯỜI

THỜI GIAN: 5 NGÀY

ĐỐI TƯỢNG: GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT, THỢ CHÍNH

13/08/2022
icon  24

GIÁ: 40 TRIỆU/ 1 NGƯỜI

THỜI GIAN: 8 TUẦN/ 2 KỲ

ĐỐI TƯỢNG: THỢ HÓA CHẤT NHẬP MÔN CẮT, THỢ CHÍNH SƠ CẤP

13/08/2022
icon  35